کد آهنگهایی که خودم دوست دارم...از وبسایت یار آنلاین و آوازک

صدای سرزمین مادری......یار آنلاین.....دوستت داریم......بغلقلب

کد آهنگ گناهی ندارم یگانه

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yeganeh_gonahi_nadaram' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 کد آهنگ تولد از شهرام معصومیان

<div align='center'><p align='center'>
<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shahram_masoomian_tavalod' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ تولد انوشیروان روحانی

<div align='center'><p align='center'>
<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=anooshirvan_rohani_tavalod' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ تولد چرا

<div align='center'><p align='center'>
<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=chera_tavalodet_mobarak' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>


کد آهنگ تولد از جلال همتی

<div align='center'><p align='center'>
<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=jalal_hemati_tavalod' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

بچه های اهواز چاوشی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ahvaz' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 کد آهنگ تولد از مهیار

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=mahyar_tavalod' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ چاووشی اهای تو که

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ahaytokeh' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ هوای گریه همایون شجریان

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=H_Shajarian' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ همه چی آرومه طالب زاده

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=talebzadeh_aroome' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ دیوار اصلانی و داریوش

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=dariush_aslani_divar' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شهیدان شهر فرهاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=farhad_shahidane_shahr' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ کوچه ها فرهاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=farhad_koocheha' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ فرامرز اصلانی اگه یه روز بری سفر

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=aslani_ageyerooz' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ رضا صادقی  وایسا دنیا

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=sadeghi.piadesham' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ راد مسافر

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=rad_mosafer' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شادمهر عقیلی  مسافر

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=aghili_mosafer' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ تقدیر شاد مهر عقیلی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shadmehr_taghdir' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شهرام شکوهی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shahram_shokooh_modara' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ ناصریا

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Na.naseria' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ عادت شادمهر عقیلی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shadmehr_adat' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ همشاگردی سلام

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=hamshagerdi_salam' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ حسنی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=unknown_hasani' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شب بخیر کوچولو

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=unknown_lalaee' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ می میرم برات (اصلی)

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=un_mimiram_barat' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ مرا ببوس ویگن

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=vigen_mara_beboos' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ بارون بارونه ویگن

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=vigen_baroon' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

میمیرم برات ماد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Mimiram_Barat' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ لالالالایی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=unknown_lalaee' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ مهدی اخوان ثالث زمستان

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=akhavan_zemestan' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ اولین شب آرامش  مهران زاهدی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=mehran_zahedi_shabe_aramesh' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ چاووشی نشکن دلمو

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=nashkandelamo' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شجریان مرغ سحر

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shajarian_morghe_sahar' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ محمد اصفهانی اخراجی ها

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=esfahani_ekhrajiha' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شجریان ربنا

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shajarian_rabana' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ محسن یگانه  ای خدا دلگیرم ازت

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yeganeh_eykhoda_delgiram_azat' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ محسن یگانه قلب یخی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yeganeh_ghalbe_yakhi' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ هنگامه یاشار آقا خرگوشه

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yashar_khargoosheh' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ هنگامه یاشار طبل بزرگم

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yashar_tabl' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ ایرج بسطامی گلپونه ها

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=bastami_golpooneha' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ احسان خواجه امیری غریبانه

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ekh.maleto' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ کیارش شب میلاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=ki.milad' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ فریبرز لاچینی پاییز طلایی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=fariborz_lachini_paeez' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ فریدون گل ناز

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=fereydoun_gole_naz' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ فریدون فروغی یار دبستانی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=foroughi_Yare_Dabestani' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ سیاوش قمیشی میلاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ghomeyshi_milad' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ سیاوش قمیشی غروب

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=ghomeyshi_ghoroob' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ghomeyshi_bisarzamin' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ سیاوش قمیشی تاک

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=ghomeishi_taak' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ سیاوش قمیشی فرشته

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=ghomeishi_fereshte' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ بچه های کوه آلپ

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=bachehaye_koohe_alp' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ بنان الهه ناز

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=banan_elaheye_naz' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ اسماعیل اسفندیاری گل مریم

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ese.lalalala' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ بگذر از من ای آشنا عارف

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=aref_bogzar_zeman' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ آرتین مریم

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=artin_maryam' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ آرمین شاهین فلاکت نازی نازی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Felakat_Nazi' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ علیرضا افتخاری صیاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Eftekhari_Sayad' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

 

 این کد آهنگ ها هم از وبسایت آوازک هستش که Replay هم میشه

البته همش غمگینه هااااا

 

کد آهنگ اینجا بدون تو از مصطفی یگانه

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=440">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/440.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ نگو از ندیم

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=441">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/441.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 کد آهنگ جاده یک طرفه از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=952">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/952.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ دروغ دوست داشتنی از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=439">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/439.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ نمیدونم از فریدون اسرایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=438">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swهf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/438.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ نفس از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=876">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/876.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ یکی هست از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=637">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/637.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ آرزو از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=636">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/636.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ دید از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=635">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/635.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ عشق یعنی این از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=634">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/634.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ دقیقه های آخر از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=633">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/633.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ خاطره ها از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=632">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/632.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ بخدا از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=631">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/631.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

 

 

 

کد آهنگ برو از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=631">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/631.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ نبض احساس از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=629">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/629.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ بیا برگرد از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=628">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/628.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ باید کاری کنی از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=627">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/627.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ یکی بود یکی نبود از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=626">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/626.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ دروغ دوست داشتنی از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=439">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/439.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ قسم از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=142">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/142.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ به دادش رسیدم از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=141">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/141.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>

<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

 

کد آهنگ آدم کش از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=143">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/143.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ ستایش از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=951">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/951.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ اون شب از علی عبدالمالکی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=437">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/437.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ یه نگاه از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=436">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/436.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 کد آهنگ هنوزم از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=140">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/140.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ چند روز از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=139">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/139.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ تو راست میگی از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=138">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/138.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ یکی هست از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=137">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/137.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ زیادی از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=69">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/69.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ منو ببخش از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=29">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/29.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ گریه کن از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=28">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/28.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ تو رفتی از مرتضی پاشایی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://dl.avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a rel="follow" target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.avazak.ir/">قالب وبلاگ</a> | <a rel="follow" target="_blank" title="قالب" href="http://yasiblog.ir/">قالب</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="گالری عکس" href="http://www.gallery.avazak.ir/">گالری عکس</a><br>
<a rel="follow" target="_blank" title="کد آهنگ برای وبلاگ" href="http://www.dl.avazak.ir/Music/?item=23">دریافت همین آهنگ</a><br />
<div align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dl.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.dl.avazak.ir/Music/23.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
</div>
<div style='display:none'><h2><a rel="follow" title='کد پخش اهنگ در وبلاگ' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ</a></h2></div>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

کد آهنگ دنیای احساس از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=435">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/435.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ واسه چی دوستت دارم از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=434">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/434.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ وسواس از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=433">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/433.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ با تو از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=432">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/432.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ دارم از یاد تو میرم از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=431">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/431.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ نمیخوام بفهمی از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=430">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/430.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ چه خوبه عاشقی از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=429">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/429.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ چرا عشقمو نخواست از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=428">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/428.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ میخوام باشی و باشم از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=427">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/427.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ نپرس چرا از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=426">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/426.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ سقوط از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=425">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/425.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ تو رو با دنیا عوض نمیکنم از رامین بیباک

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=424">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/424.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ عطر نرگس از علی لهراسبی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=423">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/423.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

کد آهنگ رویا از علی لهراسبی

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=422">دریافت همین آهنگ</a><br>
<div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"> <param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.avazak.ir/Music/play.swf" /> <param name="flashvars" value= "mp3=http://www.avazak.ir/Music/422.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1" > </object>
<!-- End --- http://www.Avazak.ir -->

 

موزیکهای خیلی قشنگی رو میتونین توی این دوتا وبسایت پیدا کنین... اینم ادامه کدها..

avazak.ir

yaronline.com

------------------------------------------------------------------------------

اینم کد آهنگ مورد علاقه دیگه ام از وبسایت روزگذر....

سایت خوب و پر از کد اهنگ قشنگه...

 

انقدر تو رو دوست دارم از امین رستمی

<!---Start Cod Music By RoozGozar.cOm--->
</span><span style="font-size: 8pt" lang="en-us"></a></span></p><p align="center"><head><center><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://roozgozar.com/music/amin-rostami/tak/8-enghad-toro-doos-daram/roozgozar.js' ></script></center></head></p><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://roozgozar.com/music"><span style="text-decoration: none"><font color=#ff0000">کد موسیقی برای وبلاگ</font></span></a></font></p>
<!---End Cod Music By RoozGozar.cOm--->

 

کد آهنگ تولدت مبارک (خارجی) Happy birth day to you

<P align=center><A href="http://mykod.mihanblog.com" target=_blank>Happy Birthday
<P align=center><A href="http://mykod.mihanblog.com" target=_blank>تولدت مبارک
<P align=center>
<OBJECT
style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid"
height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL"VALUE="http://kodahang4.persiangig.com/Song/Tavalodet.mobarak-khareji.wma "><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="7.868"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE="http://mykod.mihanblog.com"><embed
src="http://kodahang4.persiangig.com/Song/Tavalodet.mobarak-khareji.wma "
stretchtofit="true" loop="true" enablecontextmenu="false" showcontrols="true"
height="165" width="135" name="WMP1"></embed></OBJECT></P>
<P></P>
<P align=center><A href="http://mykod.mihanblog.com" target=_blank>آرشیو کد آهنگ
<P align=center><A href="http://kodahang4.persiangig.com/Song/Tavalodet.mobarak-khareji.wma " target=_blank>دانلود همین آهنگ

 

کد آهنگ خسته شدم حمید عسکری

<!-- music player by www.azarava.com ---><object width="240" height="20" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.azarava.com/wp-content/plugins/dewplayer-flash-mp3-player/dewplayer-rect.swf?mp3=&autostart=1&autoreplay=1"></object><script type="text/javascript" src="http://www.azarava.com/player.js"></script><!-- music player by www.azarava.com --->

کد آهنگ روزهای سخت از مرتضی پاشایی


<!– Begin Code Music –>
<script>codmusicid="http://dl.nicmusic.ir/nicmusic/002/090/Morteza%20Pashaei%20-%20Roozhaye%20Sakht.mp3";</script><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://wiki-code.ir/music/user-player.js"></script>
<!– End Code Music –>

کد آهنگ روزای برفی از مرتضی پاشایی و محمد رضا گلزار

<center><br />
<center><object id="player" height="24" width="138" type="application/x-shockwave-flash" name="player" style="outline: none" data="http://www.jenabmusic.com/cdn/audioplayer.swf"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="wmode" value="transparent"><param name="menu" value="false"><param name="flashvars" value="soundFile=http://media.starv.ir/music/92.12/Mohammadreza%20Golzar%20-%20Rooze%20Barfi%20%28Ft%20Morteza%20Pashaei%29%20%28128%29.mp3&autostart=yes&titles=مرجع کد موزیک&loop=no&playerID=player"></object><center><br />
<br /><a href="http://wiki-code.ir/"><b>مرجع کد آهنگ برای وبلاگ</b><br />
<br /><a href="http://wiki-code.ir/post/320"><b>کد همین آهنگ</b><br />
</a><center></p>
<p>

کد آهنگ قلبم رو تکراره از مرتضی پاشایی


<script>codmusicid="http://dl.avabaran.ir/Album/Various%20Artists%20-%20Man%20o%20Ma%20[128]/Various%20Artists%20-%20Man%20o%20Ma%20[128]/03.%20Moreta%20Pashaei%20-%20Ghalbam%20Roo%20Tekrare%20[128].mp3";</script><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://wiki-code.ir/music/user-player.js"></script>
<!– End Code Music –>

کد آهنگ تو میری از مرتضی پاشایی

<!– Begin Code Music –>
<script>codmusicid="http://dl.nicmusic.ir/nicmusic/002/039/Morteza%20Pashaee%20-%20To%20miri.mp3";</script><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://wiki-code.ir/music/user-player.js"></script>
<!– End Code Music –>

کد آهنگ عصر پاییزی از مرتضی پاشایی

<!– Begin Code Music –>
<script>codmusicid="http://dl.tapmusic.ir/day-92/Morteza%20Pashaei%20-%20Asre%20Paeizi%20128.mp3";</script><script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://wiki-code.ir/music/user-player.js"></script>
<!– End Code Music –>

کد آهنگ عشق من از مرتضی پاشایی

<!– Start — http://www.wiki-code.ir –> <object data="http://dl.musicema.com/music/voice/player_mp3_multi.swf" width="78" type="application/x-shockwave-flash" height="20"><param name="movie" value="http://dl.musicema.com/music/voice/player_mp3_multi.swf" /><param name="bgcolor" value="#7a07ca" /><param name="FlashVars" value="mp3=http://dl.dehkademusic.ir/music/747.mp3&autoplay=1&width=250&title=wiki-code.ir&textcolor=EE6666&playlistalpha=30&bgcolor1=7a07ca&bgcolor2=7a07ca&bgcolor=DD88AA&buttoncolor=EE6666&loadingcolor=EE6666&buttonovercolor=ffffff" /></object><div></center></div><div></center></div><P align=center><A href=http://www.wiki-code.ir target=_blank><STRONG>کد آهنگ</STRONG></A></P> <center><P align=center><A href=http://www.4uchat.ir><IMG border=0 hspace=0 alt="چت روم فارسی و پرسرعت" align=baseline src=http://xum.ir/images/2014/03/17/4uchat.gif></A> </P></center> <!– End — http://www.wiki-code.ir –>

کد آهنگ نگران منی از مرتضی پاشایی

<!– Start — http://www.wiki-code.ir –> <object data="http://dl.musicema.com/music/voice/player_mp3_multi.swf" width="78" type="application/x-shockwave-flash" height="20"><param name="movie" value="http://dl.musicema.com/music/voice/player_mp3_multi.swf" /><param name="bgcolor" value="#7a07ca" /><param name="FlashVars" value="mp3=http://wiki-code.ir/wp-content/uploads/2014/06/Morteza-Pashaei-Negarane-Mani-Mahe-Asal-1281.mp3&autoplay=1&width=250&title=wiki-code.ir&textcolor=EE6666&playlistalpha=30&bgcolor1=7a07ca&bgcolor2=7a07ca&bgcolor=DD88AA&buttoncolor=EE6666&loadingcolor=EE6666&buttonovercolor=ffffff" /></object><div></center></div><div></center></div><P align=center><A href="http://www.wiki-code.ir" target="_blank"><STRONG>کد آهنگ</STRONG></A></P> <center><P align=center><A </P></center> <!– End — http://www.wiki-code.ir –>

 

[ دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٥:٤٢ ‎ب.ظ ] [ آزاده ]