شعرهای کودکانه انگلیسی

This old man, he played one,
He played knick-knack on my thumb;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played two,
He played knick-knack on my shoe;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played three,
He played knick-knack on my knee;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played four,
He played knick-knack on my door;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played five,
He played knick-knack on my hive;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played six,
He played knick-knack on my sticks;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played seven,
He played knick-knack up in heaven;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played eight,
He played knick-knack on my gate;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played nine,
He played knick-knack on my spine;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home.

This old man, he played ten,
He played knick-knack once again;
With a knick-knack paddywhack,
Give the dog a bone,
This old man came rolling home

 

 

Knick, Knack, Paddy Whack
(This Old Man)

 


 

This old man , he played one, (1)


He played knick knack on his thumb,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played two, (2)


He played knick knack on his shoe,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played three, (3)


He played knick knack on his knee,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played four, (4)


He played knick knack on his door,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played five, (5)


He played knick knack on his hive,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played six, (6)


He played knick knack on his sticks,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played seven, (7)


He played knick knack with his pen,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played eight, (8)


He played knick knack on his gate,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played nine, (9)


He played knick knack, rise and shine,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played ten, (10)


He played knick knack on his hen,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played eleven, (11)


He played knick knack up in heaven,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.
This old man , he played twelve, (12)


He played knick knack, dig and delve,


With a knick, knack, paddy whack,


Give the dog a bone;


This old man came rolling home.

 

 

 

 

templates

 

ترجمه این شعر....

 

بع بع , ببعی سیاهه

بع بع ,ببعی سیاهه

برای ما پشم داری؟

بله آقا ،  آقا دارم!

سه تا کیسه پشم  دارم

یکی واسه ی  صاحبم دارم

یکی واسه ی  خانومش دارم

یکی هم واسه  اون پسرکوچولویی که

پائین جاده زندگی می کنه

صاحبش بهش گفت : متشکرم

خانم صاحبش بهش گفت : متشکرم

و اون پسر بچه ای هم که پایین جاده زندگی می کنه،  بهش گفت : متشکرم

[ دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱ ] [ ٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ آزاده ]