کد آهنگهایی که خودم دوست دارم...از وبسایت یار آنلاین و آوازک

صدای سرزمین مادری......یار آنلاین.....دوستت داریم......بغلقلب

کد آهنگ گناهی ندارم یگانه

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yeganeh_gonahi_nadaram' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 کد آهنگ تولد از شهرام معصومیان

<div align='center'><p align='center'>
<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shahram_masoomian_tavalod' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ تولد انوشیروان روحانی

<div align='center'><p align='center'>
<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=anooshirvan_rohani_tavalod' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ تولد چرا

<div align='center'><p align='center'>
<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=chera_tavalodet_mobarak' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>


کد آهنگ تولد از جلال همتی

<div align='center'><p align='center'>
<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=jalal_hemati_tavalod' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

بچه های اهواز چاوشی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ahvaz' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 کد آهنگ تولد از مهیار

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=mahyar_tavalod' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ چاووشی اهای تو که

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ahaytokeh' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ هوای گریه همایون شجریان

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=H_Shajarian' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ همه چی آرومه طالب زاده

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=talebzadeh_aroome' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ دیوار اصلانی و داریوش

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=dariush_aslani_divar' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شهیدان شهر فرهاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=farhad_shahidane_shahr' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ کوچه ها فرهاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=farhad_koocheha' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ فرامرز اصلانی اگه یه روز بری سفر

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=aslani_ageyerooz' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ رضا صادقی  وایسا دنیا

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=sadeghi.piadesham' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ راد مسافر

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=rad_mosafer' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شادمهر عقیلی  مسافر

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=aghili_mosafer' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ تقدیر شاد مهر عقیلی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shadmehr_taghdir' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شهرام شکوهی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shahram_shokooh_modara' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ ناصریا

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Na.naseria' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ عادت شادمهر عقیلی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shadmehr_adat' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ همشاگردی سلام

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=hamshagerdi_salam' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ حسنی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=unknown_hasani' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شب بخیر کوچولو

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=unknown_lalaee' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ می میرم برات (اصلی)

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=un_mimiram_barat' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ مرا ببوس ویگن

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=vigen_mara_beboos' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ بارون بارونه ویگن

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=vigen_baroon' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

میمیرم برات ماد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Mimiram_Barat' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ لالالالایی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=unknown_lalaee' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ مهدی اخوان ثالث زمستان

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=akhavan_zemestan' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ اولین شب آرامش  مهران زاهدی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=mehran_zahedi_shabe_aramesh' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ چاووشی نشکن دلمو

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=nashkandelamo' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شجریان مرغ سحر

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shajarian_morghe_sahar' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ محمد اصفهانی اخراجی ها

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=esfahani_ekhrajiha' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ شجریان ربنا

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=shajarian_rabana' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ محسن یگانه  ای خدا دلگیرم ازت

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yeganeh_eykhoda_delgiram_azat' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ محسن یگانه قلب یخی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yeganeh_ghalbe_yakhi' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ هنگامه یاشار آقا خرگوشه

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yashar_khargoosheh' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ هنگامه یاشار طبل بزرگم

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=yashar_tabl' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ ایرج بسطامی گلپونه ها

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=bastami_golpooneha' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ احسان خواجه امیری غریبانه

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ekh.maleto' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ کیارش شب میلاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=ki.milad' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ فریبرز لاچینی پاییز طلایی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=fariborz_lachini_paeez' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ فریدون گل ناز

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=fereydoun_gole_naz' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ فریدون فروغی یار دبستانی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=foroughi_Yare_Dabestani' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ سیاوش قمیشی میلاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ghomeyshi_milad' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ سیاوش قمیشی غروب

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=ghomeyshi_ghoroob' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ghomeyshi_bisarzamin' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ سیاوش قمیشی تاک

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=ghomeishi_taak' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ سیاوش قمیشی فرشته

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=ghomeishi_fereshte' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ بچه های کوه آلپ

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=bachehaye_koohe_alp' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ بنان الهه ناز

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=banan_elaheye_naz' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ اسماعیل اسفندیاری گل مریم

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Ese.lalalala' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ بگذر از من ای آشنا عارف

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=aref_bogzar_zeman' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ آرتین مریم

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=artin_maryam' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

کد آهنگ آرمین شاهین فلاکت نازی نازی

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Felakat_Nazi' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

کد آهنگ علیرضا افتخاری صیاد

<div align='center'><p align='center'>

<embed src='http://www.yaronline.com/kafrashi_blog.swf?unum=5973&media=Eftekhari_Sayad' quality='high' width='160' bgcolor='#000000' height='70' name='kafrashi_blog' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></p></div>

 

 

 این کد آهنگ ها هم از وبسایت آوازک هستش که Replay هم میشه

البته همش غمگینه هااااا

 

کد آهنگ اینجا بدون تو از مصطفی یگانه

<!-- Start --- http://www.Avazak.ir -->
<script language="javascript" type="text/javascript"          
src="http://Avazak.ir/Music/Music.js"></script>
<a target="_blank" href="http://www.avazak.ir/Music/?item=440">دریا

/ 32 نظر / 93 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نرگس

سلام ساینا جون قربون دستت آخر تونستم یه آهنگ خوب از تو وب شما یه آهنگ خوب پیدا کنم.مرسییییییییییییییییییییی[قلب]

جمیله

سلام عزیز دلم مرسی گلم واقعا کد هات عالی بود تونستم یه اهنگ خوبشو برادارم خوشحال میشم بهم سر بزنی .[ماچ][قلب]

Dokhi Asemoni

عالی بود راستی من تو رو میلینکم اگه خواستی منو بلینک [لبخند]

میلاد

زیبا بودن همشون استفاده کردیم.اولین باری هم بود که کدها مشکل نداشت و پخش میشد(بین وب های دیگه منظورمه) متشکر.سارینا کوچولو هم خیلی نازه[قلب]

sina

سلام کد هات خیلی از یکیش استفاده کردم ممنون خدا نگه دار[لبخند]

ندا

بسیار عالی مرسی [گل][گل][گل]

ایماژ

عالللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییههههههههههه

اقبال

مرسی دمتون گرمـــــــــــــ[گل]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[گل]

.

ممنون از لطفتون [گل] انتخابهای زیبایی بود

سعید

متشکرم...بخاطر آهنگهای پاشایی