پاییز طلایی

پادشاه فصلهای من آمدی. با آمدنت همه کینه ها، همه نفرتها، همه آدمهای بد،

همه بدها را فراموش میکنم تو برای من، ای ماه مهر حکم آب داری برای

شستن همه درد و رنجهایم از همه ب خاطر تو میگذرم...

/ 0 نظر / 64 بازدید